Khoa Học & Triết Lý

Tạo vật do Đức Chúa Trời dựng ra hay do tiến hóa mà có?


Nguồn gốc của vật sống

Vật sống từ đâu mà có? Có hai quan điểm: 1- Vật sống khởi nguyên từ vật vô sinh, hoặc 2- Vật sống bắt đầu từ một vật sống khác có trước. Người ta dặt tên cho quan điểm (1) là abiogenesis và quan điểm (2) là biogenesis. “A” có nghĩa là “vô” hay “phi” hay “không”; “bio” là “sinh”; và “genesis” là “sáng tạo.” Abiogenesis vì thế có nghĩa là “sự tạo thành vật sống từ chất liệu không sống” hay gọi ngắn là “sáng tạo vô sinh” theo tiếng Việt. Theo quan điểm này, con dòi được sinh ra từ thịt thúi một cách tự phát. Vì thế abiogenesis còn được gọi là “spontaneous generation” hay “sáng tạo tự phát.” Quan điểm này tồn tại nhiều ngàn năm trước đây.

Cơ học lượng tử: Khải thị về sự giới hạn của loài người

1- Dẫn nhập:

Sự kỳ cục của thuyết lượng tử, là lý thuyết vật lý đương thời thống trị thế giới vi mô, được nhiều người dùng như một cớ để chối bỏ Đấng Tạo Hóa. Đối với họ, vũ trụ này tự nhiên mà có; con người tiến hoá từ cõi không mà ra, và qua sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, loài người sẽ tiến hoá thành một giống toàn năng như chính Đấng Tạo Hóa vậy.

Hiện thực trong thế giới lượng tử

I- Dẫn nhập: 

Trong bài này chúng tôi bàn đến triết lý "nhất thiết duy tâm tạo" qua khía cạnh khoa học. Triết lý này cho rằng cá nhân quyết định (hay sáng tạo ra) hiện thực. Tỉ dụ như có một số người tin vào Thượng Đế vì cái "tâm" của họ tạo ra Thượng Đế. Có người khác không tin vào Thượng Đế vì cái tâm họ quyết định không có Thượng Đế. Vì vậy, Thượng Đế không tồn tại tuyệt đối và khách quan. Hay nói rộng ra là không có một chân lý tuyệt đối; tất cả "sự thật" chỉ tuỳ thuộc vào niềm tin của mỗi người.

Pages

Subscribe to RSS - Khoa Học & Triết Lý