Chào mừng quý đọc giả!

Quý vị đang viếng thăm trang nhà Hợp Tình Hợp Lý. Đây là nơi quý vị sẽ tìm thấy những bài viết bàn về những vấn đề khoa học, triết lý, phong tục và tôn giáo. Có thể có những bài động chạm đến những điều quý vị tin lâu nay và làm quý vị phật lòng. Tuy nhiên, xin quý vị đừng bỏ đi vội mà tốn chút thì giờ đọc chúng. Có thể một trong các bài này đem đến cho quý vị một cuộc cách mạng tâm linh và nhờ đó quý vị trở lại thờ phượng Đấng Tạo Hóa chăng? 

Chủ bút: Tiến sỹ Lê Anh Huy

Hiện thực trong thế giới lượng tử

I- Dẫn nhập: 

Trong bài này chúng tôi bàn đến triết lý "nhất thiết duy tâm tạo" qua khía cạnh khoa học. Triết lý này cho rằng cá nhân quyết định (hay sáng tạo ra) hiện thực. Tỉ dụ như có một số người tin vào Thượng Đế vì cái "tâm" của họ tạo ra Thượng Đế. Có người khác không tin vào Thượng Đế vì cái tâm họ quyết định không có Thượng Đế. Vì vậy, Thượng Đế không tồn tại tuyệt đối và khách quan. Hay nói rộng ra là không có một chân lý tuyệt đối; tất cả "sự thật" chỉ tuỳ thuộc vào niềm tin của mỗi người.

Thập nhị sứ quân

Ca dao Việt Nam có câu: “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao.” Câu này giải thích một khái niệm của người Tây phương đương thời, gọi là “synergy.” Synergy có nghĩa là thành quả của một ê-kíp (hay nhóm hay đội) lớn hơn tổng thành quả của từng cá nhân thành viên. Nói theo giọng của câu ca dao trên, tổng thành quả riêng biệt của “ba cái cây” không bằng “hòn núi cao” nhưng nếu “ba cái cây” đó làm việc chung trong một ê-kíp thì thành quả sẽ bằng “hòn núi cao.” Nói một cách khác, câu ca dao ấy quảng bá cho tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết trong công việc, hay tinh thần hiệp một.

Thờ Trời trong phong tục Việt Nam

I/- Dẫn nhập

Nhà triết học người Mỹ, G. Hick đã viết: “Tôn giáo là sự sáng tạo của mỗi cá nhân trong sự cô đơn của mình, nếu anh chưa từng cô đơn thì anh chưa bao giờ có tôn giáo…” Nhận định này có đúng không? Chúng ta thử tìm hiểu nó trong khuôn khổ của văn hóa của người Việt Nam.

Pages

Subscribe to Hợp Tình Hợp Lý RSS